The Scandinavian Tire & Rim Organization

Vedtekter

VEDTEKTER – The Scandinavian Tire & Rim Organization

§ 1 Organisasjonens navn er: The Scandinavian Tire & Rim Organization, forkortet STRO.

§ 2 Organisasjonen har som formål å:
a) arbeide for sunne tekniske prinsipper innen dekk-, felg og hjulindustrien i samsvar med internasjonale praktiserte normer.
b) for anvendelse av nevnte produkter å utarbeide normer og anbefalinger på basis av de internasjonale normene, med hensyntagen til spesielle nordiske forhold så langt dette er nødvendig, og å publisere disse
c) arbeide for aksept hos nordiske myndigheter og i bilindustrien av nevnte normer.
d) føre tilsyn med at fastsatte normer etterleves blant organisasjonens medlemmer.
e) distribuere teknisk informasjon vedrørende dekk, felger og hjul m.m. til forbrukere og media.

§ 3 Organisasjonens medlemmer er enten faste medlemmer, korresponderende medlemmer eller æresmedlemmer.

§ 4 Som fast medlem anses person, firma eller selskap som har egen produksjon av dekk, felg eller hjul i Europa samt bedriver salg av dekk, felg eller hjul som hovedsaklig virksomhet i Norden. Ethvert slikt medlem har rett til å utpeke et vanlig medlem og en vararepresentant til styret.

§ 5 Som korresponderende medlem anses person, firma, selskap eller organisasjon som i Norden alternativt driver:
a) som hovedvirksomhet salg av dekk, felger eller hjul eller som er lisensgiver for særskilt regummieringsteknologi.
b) foretak som har som hovedvirksomhet å regummiere dekk.
c) salg av tilbehør til dekk eller hjul og som særskilt kan innvilges korresponderende medlemskap.
d) som hovedvirksomhet arbeid med fellesspørsmål innen sektoren dekk og hjul.

§ 6. Utmerkelsen æresmedlem tildeles personer
a) som under flere år har gjort fortjenestefulle innsatser for/i organisasjonen.
b) på annet vis hedret organisasjonen.

§ 7 Fast medlem har rett til å delta i ordinære styremøter. Hvert faste medlem har en stemme og mottar styre- og medlemsmøteprotokoller.

§ 8 Korresponderende medlemmer mottar medlemsmøteprotokoller og annen informasjon. Korresponderende medlem kan på anmodning gis anledning til å delta i ordinære møter. Saker som ønskes diskutert i slike møter skal være innmeldt senest tre uker før møtet.

§ 9. Æresmedlemmet tildeles diplom og fremstår med navn i STRO Databok.

§ 10. Den som ønsker å bli medlem, skal melde dette skriftlig til styret, som fatter vedtak om medlemskap.

§ 11. Medlemskap opphører 12 måneder etter at oppsigelsen er meddelt skriftlig til styret.

§ 12. Arbeidet i organisasjonen utføres dels av en fast ansatt informasjonssjef og dels av de faste medlemmene.
1. Bridgestone Sweden AB
2. Continental Dekk Norge AS
3. Goodyear Dunlop Tires Sverige AB
4. Michelin Nordic AB
5. Nokian Renkaat Oyj
6. Pirelli Tyre Nordic AB
7. Trelleborg Industri AB
Informasjonssjefen skal utføre sitt arbeid i samsvar med retningslinjer gitt av STROs styre.

§ 13 Styret er sammensatt av tekniske representanter for de faste medlemmene. Styrelederen, styrets nestleder og kasserer velges blant de ordinære representantene for de faste medlemmene. Disse velges av årsmøtet for en periode av ett år. Alle beslutninger vedrørende STRO treffes av styret.

§ 14.Styret utpeker de personer som skal:
– representere organisasjonen utad
- forvalte organisasjonens midler
- utarbeide forslag til nordiske normer
- representere organisasjonen i ETRTO og i øvrige internasjonale organisasjoner.

§ 15.Styret avholder møte minst 3 ganger årlig, hvorav årets siste ordinære møte er organisasjonens årsmøte. Etter henstilling til styrelederen kan ekstra styremøte avholdes.

§ 16.Tidspunkter for neste års ordinære styremøter fastsettes i årets siste styremøte. Innkalling med dagsorden utsendes senest 2 uker før møtet.

§ 17.STRO-normene publiseres i form av en databok som selges til medlemmer, for-brukere, myndigheter og andre interesserte i samsvar med en prisliste som fastsettes av styret. Hvert medlem mottar kostnadsfritt ett eksemplar av databoken når et nytt opplag utkommer. Revisjonsperiode for databoken fastsettes av styret for ett år ad gangen.

§ 18.Regnskapene skal avsluttes hvert kalenderår og holdes tilgjengelige for revisorene senest 1. mars i det etterfølgende året. Revisorene skal ha gjennomført revisjonen og ha avgitt beretning til styret senest 1. april.

§ 19.Serviceavgiftene til organisasjonen fastsettes for ett år ad gangen i organisasjonens siste møte i året forut for det året avgiftene gjøres gjeldende for.

§ 20.Forslag til endring av organisasjonens vedtekter kan fremlegges til hvert møte, men må skje skriftlig minst to uker før møtet. For beslutning om endring av organisasjonens vedtekter kreves at 3/4 av de faste
medlemmene tiltrer endringsforslaget i to på hverandre følgende styremøter.

§ 21.For oppløsning av organisasjonen kreves beslutning fattet i to på hverandre følgende møter og etter samme regler som gjelder for vedtektsendringer. Organisasjonens midler fordeles blant medlemmene i forhold til størrelsen av de avgifter disse har innbetalt i regnskapsåret.

§ 22.Organisasjonens stempel/logotype:

Bild1

Till toppen